PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Accanto Latvia SIA, reģistrācijas kods 40203253269, atrašanas vietas juridiskā adrese Katlakalna street 6D, LV-1073, Rīga (tālāk – “Sabiedrība”) privātuma un sīkdatņu politika (tālāk – “Politika”) nosaka pamatojumus, uz kuriem balstoties ievāc, apstrādā un glabā personas datus, kurus Sabiedrība ievāc par elektroniskā veikala lietotājiem, Sabiedrības salonu apmeklētājiem, citām personām, kuras interesējas par pakalpojumiem, kurus sniedz Sabiedrība (tālāk – “Subjekti”). Subjektus lūdz uzmanīgi izlasīt šo Politiku, lai pareizi tiktu saprasts Sabiedrības attieksme un prakse, kura saistīta ar Subjektu datiem, kā arī datu apstrādes noteikumi.
  2. Subjektu personas datus ievāc un apstrādā tikai šajā Politikā paredzētajos nolūkos.
  3. Šo Politiku piemēro visiem Subjektiem, ieskaitot arī tos Subjektus, kuri nav reģistrējušies elektroniskajā veikalā.
  4. Par Subjektu personas datu pārvaldītāju uzskata Sabiedrību.
 2. Subjektu dati, kurus ievāc Sabiedrība
  1. Sabiedrība var ievākt un kārtot šos Subjektu datus:
   1. Datus, kurus Subjekti norāda aizpildot formas elektroniskajā veikalā, vietnē www.accanto.lv (tālāk - “Mājaslapa”). Šie dati ir Subjekta vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, preces piegādes adrese, preces, kuru pasūta, nosaukums, preces apmaksas dati un cita informācija, kuru sniedz aizpildot reģistrācijas formu, veicot reģistrāciju elektroniskajā veikalā, veicot pasūtījumu, nosūtot ziņojumus sistēmā, griežoties par papildus pakalpojumu sniegšanu vai paziņojot par elektroniskā veikala darbības traucējumiem. Sabiedrība arī var piedāvāt aizpildīt noteiktas formas ar Subjekta dalības nolūku konkursos, akcijās un spēlēs, kuras organizē Sabiedrība;
   2. Datus, kuri ir saistīti ar Subjektu pasūtījumu veikšanu un izpildi, kad Subjekti pasūta Sabiedrības preces un pakalpojumus apmeklējot Sabiedrības salonus, ē-pastā utml., ieskaitot Subjekta vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, preces piegādes adresi, preces vai pakalpojumu, kuru iegādājas, nosaukumu, preces vai pakalpojuma apmaksas datus;
   3. Visu saraksti starp Subjektiem un Sabiedrību (Mājaslapā, ē-pastā, Sabiedrības “Facebook” profilā, īsziņām telefonā un ar citiem sakaru līdzekļiem);
   4. Datus par Subjektu pārlūkošanu elektroniskajā veikalā vēsturi, nopirkto preču un pakalpojumu vēsturi un ar to saistītus datus;
   5. Subjektu vārdu, uzvārdu, ē-pasta adresi, tālruņa numuru, kad šos datus apstrādā tiešā mārketinga nolūkos, un Subjekts šiem nolūkiem ir devis savu piekrišanu;
   6. Subjektu IP adreses;
  2. Par datu, kurus iesniedz Sabiedrībai, pareizību un patiesumu atbild Subjekti.
 3. Sīkdatnes un to lietošanas nolūki
  1. Subjektam pārlūkojot Mājaslapā, Subjekta datorā (ierīcē) var tik ierakstītas sīkdatnes (angl. “Cookies”). Ierakstīto informāciju Sabiedrība izmanto Subjekta, kā iepriekšējā Mājaslapas lietotāja, atpazīšanai, informācijas par pirkumiem, kuri ir ielikti Subjekta preču grozā, saglabāšanai, Mājaslapas apmeklēšanas statistikas ievākšanai. Subjektam ir iespēja caurskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) Sabiedrība ieraksta, un var izdzēst visas ierakstītas sīkdatnes vai daļu no tām. Subjekts, pārlūkojot Mājaslapā, var dot piekrišanu, lai viņa datorā (ierīcē) tiktu ierakstītas šajā Politikā paredzētas Sīkdatnes. Šo piekrišanu Subjekts var jebkurā laikā atsaukt, mainot savas internēta pārlūkprogrammas iestatījumus, taču tādā gadījumā dažas Mājaslapas funkcijas viņam var nedarboties.
 4. Subjektu datu glabāšana
  1. Datus, kurus Sabiedrība ievāc no Subjektiem, var apstrādāt Sabiedrības vai Sabiedrības piegādātāju personāls. Gadījumos, kad Subjektu datus apstrādā Sabiedrības piegādātāji (t.i., datu apstrādātāji), Sabiedrība ir noslēgusi ar viņiem līgumus, kuri pienācīgi reglamentē datu apstrādātāju pienākumus. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem un tikai tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams pienācīgai līgumā noteikto saistību izpildei.Subjektu datu nodošana piegādātājiem (datu apstrādātājiem) var būt saistīta ar Subjektu pasūtījumu izpildi un Subjektu maksāšanas datu apstrādi. Sniedzot savus personas datus, Subjekti piekrīt ar šo nodošanu un kārtošanu. Sabiedrība veic visus saprātīgi iespējamus pasākumus Subjekta datu drošas apstrādes, ievērojot šīs Politikas noteikumus, nodrošināšanai.
  2. Datus, kurus sniedz Subjekti, glabā Sabiedrības serveros vai dokumentu papīra kopijās. Gadījumā, kad Subjektiem piešķir paroles (vai kad Subjekti tās izvēlās paši), kuri ļauj Subjektiem izmantot noteiktas funkcijas elektroniskajā veikalā, Subjekti ir paši atbildīgi par paroļu konfidencialitāti un to neatklāšanu trešajām personām.
  3. Ja Sabiedrībai rodas šaubas par datu, kurus sniedza Subjekti, pareizību, Sabiedrībai ir tiesības apturēt šā Subjekta datu apstrādes pasākumus, pārbaudīt šos datus un tos precizēt.
 5. Subjekta piekrišana par datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos
  1. Subjekti pauž savu piekrišanu par Sabiedrības jaunumu un reklāminformācijas saņemšanu brīdī, kad viņi uzliek atzīmi par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, veicot preču pasūtījumu.
  2. Subjekts var nepiekrist personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos un jebkurā laikā griezties pie Sabiedrības un atcelt savu piekrišanu par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. Ja vēlas izmantot savas tiesības atteikties no personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkos, Subjektam ir jānoņem atzīme attiecīgajos atzīmētajos lodziņos reģistrācijas formā vai jāizvēlas attiecīga norāde tiešā mārketinga piedāvājumos, kuros nosūta. Kā arī Subjekti var sazināties ar Sabiedrību ē-pastā info@accanto.lv un paziņot par savas piekrišanas atcelšanu.
  3. Subjekta datus, kurus būtu jāizmanto tiešā mārketinga nolūkos, Sabiedrība glabā 10 gadus no Subjekta piekrišanas saņemšanas, ja tikai Subjekts agrāk neatceļ savu piekrišanu.
  4. Citas Subjekta tiesības, kuras ir saistītas ar viņa datiem, kurus apstrādā, ir uzskaitītas šīs Politikas 9. punktā.
 6. Subjektu datu glabāšanas termiņi
  1. Subjekta datus, kuri ir saistīti ar elektronisko tirdzniecību, glabā 7 gadus no pēdējās Subjekta pieslēgšanas pie elektroniskā veikala sistēmas.
  2. Subjekta datus, kuri ir saistīti ar preču vai pakalpojumu pasūtīšanu, apmeklējot Sabiedrības salonus, ē-pastā vai citādi, glabā 7 gadus pēc Subjekta preču vai pakalpojumu pasūtījuma izpildes dienas.
  3. Subjekta datus, kurus būtu jāizmanto tiešā mārketinga nolūkos, Sabiedrība glabā Politikas 5.3. punktā paredzēto laika posmu.
  4. Subjektu, kuri sniedz pieprasījumus par Sabiedrības precēm vai pakalpojumiem Mājaslapā, Sabiedrības “Facebook” profilā, ē-pastā vai pa citiem sakaru līdzekļiem, datus glabā 2 gadus no pēdējā Subjekta pieprasījuma.
  5. Gadījumā, kad likumdošanas akti uzliek pienākumu papīra vai elektroniskos dokumentus glabāt noteiktu laiku, tādus dokumentus glabā ne ilgāk, nekā tiek prasīts.
 7. Subjekta datu apstrādes mērķi
  1. Sabiedrība apstrādā Subjekta personas dokumentus ar šādiem mērķiem:
   1. Ar mērķi sniegt pakalpojumu Subjektiem (klientiem);
   2. Ar mērķi noslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumus ar Subjektiem (klientiem) un tos pildīt;
   3. Ar mērķi piedzīt parādus;
   4. Lai nodrošinātu, ka elektroniskā veikala saturu pasniedz Subjektiem visefektīvākajā un pienācīgajā veidā;
   5. Pakalpojumu paplašināšanas, statistisko datu analīzes un mērķa mārketinga orientēšanas nolūkos;
   6. Lai Subjektiem tiktu pasniegta informācija par precēm vai pakalpojumiem, kurus Subjekti vēlas;
   7. Ar mērķi sniegt un administrēt atbildes uz Subjektu pieprasījumiem par informācijas sniegšanu;
   8. Reklāminformācijas sniegšanai gadījumā, kad Subjekti ir devuši piekrišanu par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos;
   9. Lai Subjekti tiktu informēti par izmaiņām pakalpojumos, kurus sniedz Sabiedrība;
   10. Klientu apkalpošanas kvalitātes nolūkos.
   11. Lai nodrošinātu subjektu un citu personu, kas iekļāvušās videonovērošanas jomā, aizsardzību, kā arī viņu Sabiedrības īpašuma aizsardzību.
 8. Datu atklāšana
  1. Sabiedrībai ir tiesības atklāt Subjektu datus jebkurai Sabiedrības grupas sabiedrībai, ieskaitot, bet neierobežojoties, Sabiedrības meitas sabiedrības, gala kontrolējošo sabiedrību un tās meitas sabiedrības.
  2. Subjektu dati var tikt atklāti trešajām personām tikai šajos gadījumos:
   1. Gatavojoties pārdot Sabiedrības darbības vai tās mantas daļu, atklājot Subjektu datus potenciālajam darbības vai tās daļas pircējam;
   2. Ja tāda nodošana vai dalīšanas ar Subjektu datiem ir nepieciešama saskaņā ar likumdošanas aktu prasībām (piem., tiesām, policijai, prokuratūrai, citām valsts institūcijām utml.), vai ir nepieciešama piemērojot vai izpildot preču garantijas vai atgriešanas nosacījumus un visus citus līgumus ar Subjektiem, kā arī Sabiedrības, viņas klientu vai citu personu, mantas un drošības nodrošināšanai.
 9. Subjektu tiesības
  1. Subjektiem ir šīs tiesības:
   1. Tikt informētiem par viņu datu apstrādi;
   2. Iesniedzot pieprasījumu Sabiedrībai, saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi viņu personas dati ir ievākti, kādā nolūkā tos apstrādā, kādiem datu saņēmējiem tos sniedz un tie tika sniegti pēdējā 1 gada laikā. Informāciju Subjektiem sniedz uz viņu norādītajām ē-pasta adresēm ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad Subjekts griezās ar pieprasījumu sniegt šādus datus. Bez maksas tādus datus datu Sabiedrība sniedz Subjektam 1 reizi kalendārajā gadā;
   3. Iesniedzot pieprasījumu, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus Subjekta datus un (vai) apturēt tādu personas datu apstrādes darbības, izņemot glabāšanu, ja Subjekts konstatē, ka viņa personas dati ir nepareizi, nepilnīgi vai tos apstrādā nelikumīgi vai negodīgi. Sabiedrība nekavējoties paziņo Subjektam par saskaņā ar viņa lūgumu veikto vai nepaveikto personas datu labošanu, iznīcināšanu vai personas datu apstrādes darbību apturēšanu.
   4. Iesniedzot pieprasījumu, Subjektam ir tiesības saņemt ar viņu saistītus personas datus, kurus viņš bija sniedzis Sabiedrībai, sistematizētā, ierasti lietojamā un ar datoru nolasāmā formātā, lai šādi dati varētu tikt pārsūtīt citam datu pārvaldniekam (tiesības uz datu pārnesamību);
   5. Nepiekrist datu sniegšanai tiešā mārketinga nolūkos, kā paredzēts Politikas 5.2. punktā;
   6. Iesniedzot lūgumu, Subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība izdzēstu ar viņu saistītso personas datus gadījumā, kad persona nepiekrīt vai atceļ piekrišanu par datu apstrādi (tiesības būt aizmirstam), izņemot gadījumus, kad Sabiedrība nevar izdzēst Subjekta datus par to nepieciešamību līguma izpildei vai sakarā ar likumdošanas aktu obligāto izpildi;
   7. Subjektam ir tiesības saņemt informāciju par viņa datu drošības pārkāpumiem. Sabiedrība apņemas nosūtīt paziņojumu Subjektam viņa ē-pastā (ja tāds Sabiedrībai ir zināms) 72 stundu laikā no uzzināšanas, ka Subjekta dati ir apdraudēti (piem., ja tik uzlauzts Sabiedrības serveris utml.).
   8. Subjektam nepiekrītot Sabiedrības darbībām vai bezdarbībai, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai.
  2. Visi pieprasījumi un lūgumi, kuri ir saistīti ar Subjektu datiem, jānosūta uz Sabiedrības elektronisko pastu info@accanto.lv. Kā arī Subjekts var iesniegt lūgumu arī ierodoties Sabiedrības salonā. Visos gadījumos (t.i., gan nosūtot lūgumu ē-pastā, gan iesniedzot lūguma oriģinālu) Sabiedrības pārstāvim, kurš pieņem lūgumu, ir tiesības pieprasīt uzrādīt personas identitāti apstiprinošo dokumentu vai likumdošanas aktu kārībā apstiprinātu tā kopiju.
  3. Sabiedrība uz Subjektu lūgumiem un pieprasījumiem atbild ne vēlāk kā 30 dienu laikā no to saņemšanas.
 10. Politikas spēkā stāšanas un grozījumi
  1. Politika stājas spēkā no 01.10.2020.
  2. Jebkādi šīs Politikas grozījumi tiks ielikti šajā Politikā Mājaslapā, un noteiktos gadījumos par Politikas grozījumiem Subjekti tiks informēti ē-pastā.
 11. Kontaktinformācija
  1. Subjektu jautājumus, komentārus un vēlmes, kuras ir saistītas ar Politiku, var sūtīt uz elektroniskā pasta adresi info@accanto.lv.
Product added to wishlist
Product added to compare.